วิธีชำระเงิน

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ SCB  
สาขา ถนนอิสระภาพ
ชื่อบัญชี : วัชระ สระสืบกุล
เลขที่บัญชี : 107-223505-1

- ต้องชำระเงินล่วงหน้าก่อนวันที่เปิดอบรม
- หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่เมล์ nuimob@gmail.com
  หรือส่งมาที่ line id : nuimob

เงื่อนไขการลงทะเบียนเข้าอบรม

    การชำระเงิน :  ผู้เข้าอบรมต้องชำระเงินค่าอบรมล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันอบรม เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง ในกรณีที่ไม่สามารถชำระเงินได้ตามระยะเวลาที่แจ้งไว้ ผู้เข้าอบรมสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการยืนยันการเข้าอบรม

    กรณีต้องการยกเลิก : ผู้เข้าอบรมมีมีเหตุจำเป็นจะยกเลิกการอบรม หลังจากที่ได้ชำระค่าอบรมแล้ว ผู้เข้าอบรมจะต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรม อย่างน้อย 7 วัน
        -  หากแจ้งยกเลิกก่อนวันอบรม 7 วัน จะได้รับคืนค่าอบรม 50% (เนื่องจากเกิดค่าดำเนินการ)
        -  หากแจ้งยกเลิกในวันอบรมหรือหลังวันอบรม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าอบรม

    กรณีไม่สามารถเข้าอบรม
        -  หากเข้าอบรมไม่สามารถมาอบรมในวันดังกล่าวได้ ผู้เข้าอบรมจะต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโทรแจ้ง ก่อนวันอบรม อย่างน้อย 3 วัน หากท่านไม่ได้แจ้ง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้เข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว
        -  ผู้เข้าอบรมสามารถเลื่อนวันอบรมได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 เดือน  มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์  และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าอบรม

กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อการตรวจสอบ